Bedrijfsadministratie

Met de module Bedrijfsadministratie kan het rekeningschema worden gedefinieerd en kunnen financiële mutaties worden vastgelegd. Daarnaast is het mogelijk om informatie te genereren over de mutaties. Door de integratie met de overige XBIS-modules kan men de in deze modules verwerkte financiële mutaties automatisch in het grootboek aanbrengen.

Algemeen

Integratie huur en grootboek
Door een integratie tussen de modules Huur en Bedrijfsadministratie worden de maandelijkse huuropbrengsten en de dagelijkse verwerking van de huurontvangsten automatisch op de juiste rekeningen in het grootboek geboekt. De integratie kan volledig naar eigen inzicht worden ingericht.

Automatisch doorboeken
Financiële mutaties worden automatisch doorgeboekt aan de hand van opgegeven criteria. De consequenties van financiële mutaties zijn direct te zien op de winst- en verliesrekening en de balans.

Activa
De submodule Activa biedt de mogelijkheid om de rente en afschrijving van investeringen automatisch te berekenen en te boeken. Daarnaast is het mogelijk om simulaties uit te voeren met betrekking tot de (toekomstige) rente en afschrijving van (fictieve) investeringen.

Jaarrekening

Integratie onderhoud en grootboek
Door de integratie tussen de modules Onderhoud en Bedrijfsadministratie worden de kosten en opbrengsten van onderhoud op de juiste grootboekrekeningen geboekt.

Salaris/Integratie salaris en grootboek
De maandelijkse salarisverwerking wordt automatisch in het grootboek geboekt. In de submodule Salaris is per salariscomponent (brutosalaris, overwerk, vakantiegeld) de journalisering opgegeven. Door deze integratie is het mogelijk om salariskosten aan de hand van zelf opgegeven verdeelsleutels (afdelingscodes) automatisch door te boeken naar hulp en/of kostenplaatsen.

Financiering
De rente en de aflossing van leningen kunnen worden berekend, geboekt en betaald. Per lening zijn basisgegevens, renteconversies, vervroegde aflossingen en extra stortingen vast te leggen. Een betaalschema wordt automatisch aangemaakt. Desgewenst kunnen facturen automatisch in de crediteurenmodule vastgelegd worden en de benodigde journaalposten geboekt.

De functie Beheer leningenportefeuille geeft inzicht in de aflossingsverplichtingen voor een onbeperkt aantal jaren. Ook kan toekomstgerichte informatie worden verzameld, bijvoorbeeld over de aantrekkelijkheid van vervroegde aflossing (rentabiliteitswaarde, winstcapaciteit), de vervalkalender, toekomstige rente en afschrijvingen en rentegevoeligheid (duration en modified duration). Daarmee biedt deze functie ondersteuning bij het looptijdmanagement, bij het opstellen van een financieringsplan, bij het onderzoeken van de mogelijkheden van vervroegde aflossing en bij het bepalen van de gemiddelde vermogenskosten.

Periodieke verslaglegging inclusief WSW-rapportage
Met de submodule Periodieke verslaglegging kan op geautomatiseerde wijze een jaar- of periodiek verslag, inclusief alle bijlagen, worden geproduceerd. De verslaglegging is volledig in overeenstemming met de richtlijnen van de raad voor de jaarverslaglegging. De selectiecriteria voor de belangrijkste overzichten zijn flexibel, zodat de rapportages volledig kunnen worden aangepast aan eigen inzichten en situaties. De overzichten kunnen worden bewerkt, zodat ze kunnen worden ingepast in rapportages die zijn opgemaakt in uw huisstijl. Verder kan met de submodule Periodieke verslaglegging de jaarlijkse WSW-rapportage worden samengesteld.

Doorboeken resultaten
Met de submodule Doorboeken resultaten kunnen periodiek terugkerende (arbeidsintensieve) journaalposten op eenvoudige wijze worden geautomatiseerd. Ook kunnen periodiek te boeken journaalposten worden vastgelegd die het saldo van een rekening of groepen van rekeningen overboeken naar andere rekeningen. Bij het doorboeken naar meerdere rekeningen kan gebruik worden gemaakt van verdelingen op basis van percentages of verhoudingsgetallen. Met behulp van reeksen kunnen zelfs journaalposten aan elkaar worden gekoppeld, zodat ze periodiek kunnen worden opgestart. Hiermee kan het maken van voorbereidende boekingen voor het produceren van periodieke verslaglegging in belangrijke mate worden versneld, verbeterd en geüniformeerd.