Disclaimer en Privacyverklaring

Via deze privacyverklaring informeert NCCW B.V. (verder aangeduid als ‘NCCW”) u over de wijze waarop NCCW omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.nccw.nlservice-en-support.nccw.nl en TOPdesk. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van ‘cookies’ en ‘links’.

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon, een huisadres, maar ook een e-mailadres.


Hoe gaat NCCW om met persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt NCCW de AVG. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de websites van NCCW, zoals www.nccw.nl. 

NCCW gebruikt een e-mailadres dat via onze website wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag. E-mailadressen worden niet aan derden verstrekt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. NCCW voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen.

NCCW verwerkt persoonsgegevens over u doordat u van onze diensten gebruik maakt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij: 

– E-mailadres 
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld u in te schrijven voor een event of nieuwsbrief 
– Locatiegegevens 
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– IP-adres 
– Internetbrowser en apparaat type

NCCW verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
- U te kunnen voorzien van de juiste informatie bij onze dienstverlening of een event
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Wij analyseren het gedrag van onze bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

NCCW verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NCCW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

NCCW gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NCCW gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NCCW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

NCCW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft NCCW geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. NCCW is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.


Gebruikersvoorwaarden
Deze website, www.nccw.nl, wordt beheerd door NCCW BV. Onderstaande voorwaarden zijn op deze website van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en wordt door NCCW met zorg samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid die NCCW in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan NCCW niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

NCCW verstrekt door middel van deze website informatie over producten en diensten die door NCCW worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. NCCW beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. NCCW aanvaardt evenmin geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Hoewel NCCW uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. NCCW wijst iedere aansprakelijkheid voor deze informatie nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij NCCW, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NCCW, over te nemen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NCCW.