Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
Deze website, www.nccw.nl, wordt beheerd door NCCW BV. Onderstaande voorwaarden zijn op deze website van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en wordt door NCCW met zorg samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid die NCCW in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan NCCW niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

NCCW verstrekt door middel van deze website informatie over producten en diensten die door NCCW worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. NCCW beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. NCCW aanvaardt evenmin geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Hoewel NCCW uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. NCCW wijst iedere aansprakelijkheid voor deze informatie nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij NCCW, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NCCW, over te nemen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NCCW.